Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

21:58
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions vialuuuuucky luuuuucky
20:59
8791 a38a 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaszydera szydera
18:52
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viapesymista pesymista
18:40
7064 7985

May 16 2015

21:00
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"

May 15 2015

20:06
0788 426b
19:56
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vialobuss lobuss
19:47
0242 b8a6
Reposted fromamatore amatore viaNollie Nollie
19:47
" Wiem, że powinnam coś zmienić, ale nie wiem ani jak, ani na co, ani po co. Czasami brzuch mnie boli - ze strachu przed życiem."
Reposted fromNicinic Nicinic viaeredvareth eredvareth
19:42
6220 ac48 500
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
19:42
Jesteś moim pierwszym.. moim pierwszym wszystkim.
— Colleen Houck
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamillys millys
19:42
5875 b03d

💎

Reposted fromKiro Kiro viaawakened awakened
19:42
9600 a1cf 500
Reposted fromkaraibski karaibski viaLesFleursDuMal LesFleursDuMal

May 14 2015

19:58
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaeloiseisme eloiseisme
19:33
0124 92c1
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
19:31
0119 b729 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
19:21
19:16
8158 99db

May 12 2015

20:33
8740 7626
Reposted fromnosmile nosmile viaMcHarvey McHarvey
20:33
2753 d4fa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl