Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

20:52
4719 bbf7
Reposted fromtwice twice viabeautifulwar beautifulwar
20:35
4759 3e27 500

bl4ckmass:

Bad Thoughts, 2014

Reposted fromtwice twice viaschizaa schizaa

May 26 2015

19:28
3476 bb1c
19:28
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viabutterfly94 butterfly94

May 24 2015

11:36
Wydawało mi się, że najgorsze co może cię spotkać, to skończyć w samotności. Nieprawda. Najgorzej to skończyć z ludźmi, wśród których czujesz się kompletnie sam.
— Robin Williams
Reposted fromSalute Salute viaCattleya Cattleya
11:34
9526 64b9 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
11:33
3753 5202 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
11:28
4022 0029 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaselfharm selfharm
11:28
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaselfharm selfharm
11:26
3690 b476
Reposted fromnoticeable noticeable viaselfharm selfharm
11:25
0788 426b
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
11:24
6195 d292
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
11:24
6253 5f29 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaselfharm selfharm
11:23

May 23 2015

20:07
20:07
4485 b890
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaonebreath onebreath
19:32
Reposted fromclear-sky clear-sky viarainbowarrior rainbowarrior
19:32
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viaunsteadyshy unsteadyshy
19:28

May 18 2015

22:18
9491 a113
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viairka irka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl